0(0)

Kişisel Verilerin Korunması Temel Eğitimi

 • Kategoriler Yazılım / Bilişim
 • Süre 2h
 • Toplam Kayıtlı Öğrenci 0
 • Son Güncellenme Mayıs 27, 2021

Açıklama

Bu eğitim; İşletme içerisinde Kişisel Verilerin korunması Kanunun temel ilkeleri ve uyum gereklilikleri ile ilgili yapılması gerekenlerin özetini tanımlar.

İşletmemiz için gereklilikleri öğrenirken aynı zamanda temel hak olan kişisel verilerimizle ilgili haklarımızın da farkına varmamızı sağlar.

Ne Öğreneceğim?

 • *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili tanımlar
 • *Kanunun uygulama esasları
 • *Verbis Kayıt Süreci
 • *KVKK kapsamında teknik ve idari tedbirler
 • *İlgili Kişi olarak haklarınız
 • *Şikayetten korunma ve yanıtlama esasları

Bu kursun konuları

46 Dersler2h

1.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Giriş?

Kişisel verilerin korunması, temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır. Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması gereklidir. Ülkemizi kişisel verilerin korunmasına yönelik kanuni bir düzenleme hazırlamaya yöneten temel etkenler; insan haklarının etkin bir biçimde korunması, AB ile yürütülen üyelik müzakereleri ve uluslararası iş birliği ve ticaretin artırılması ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.
Ders videosu00:11:00
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Giriş
Kanunun Amacı
Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

2.Kişisel Veri?

"Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi " KİŞİSEL VERİ'dir.

3.İlgili Kişi ve Veri Sorumlusu?

Kanunda tanımlı İlgili Kişi Veri Sorumlusu -veri işleyen kimdir? Sorumlulukları nelerdir?

4.Kişisel Veri Envanteri?

Envanter, 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi 1. fıkrası (h) bendinde tanımlanmıştır. (28.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile bentte değişiklik yapılmıştır.)

5.Aydınlatma Yükümlülüğü?

Aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. İlgili kişinin açık rızasının ya da diğer kişisel veri işleme şartlarının bulunması durumunda veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidir. çünkü aydınlatma yükümlülüğü gerek açık rıza gerekse de Kanundaki diğer kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olarak yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

6.Açık Rıza?

Açık Rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen talep üzerine onay vermesi anlamına gelmektedir.

7.Saklama ve İmha?

Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak, kişisel verileri ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde, o veri silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.Kanunun 4. maddesinde kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceği öngörülmüştür. Kişisel verilerin muhafazası için herhangi bir meşru amaç kalmadığında bu verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi bir zorunluluktur.

8. Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışında Paylaşılması?

Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verilerin, 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle üçüncü kişilere aktarılabileceği hükme bağlanmıştır

9.Veri Sorumlusu Yükümlülükleri?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür Ayrıca, veri sorumlusu, kurum ve kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorundadır. Veri sorumlusunun bir diğer yükümlülüğü ise, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde de veri sorumlusunun bu durumu Kurula bildirme yükümlülüğüdür. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yolla ilan eder.

10.VERBİS (veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)?

Kanun, veri sorumlularının Kurulun gözetiminde Başkanlıktarafından tutulacak Veri Sorumluları Siciline kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişiselverilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

11.İlgili Kişinin Şikayet Hakkı?

Veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Çünkü; Kurula şikayet hakkının doğması için veri sorumlusuna başvuru yapılması, yerine getirilmesi gereken bir ön şarttır. Dolayısıyla başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise ihtiyaridir. Ayrıca, kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Öğretmen hakkında

0 (0 puanlar)

1 Kurslar

0 öğrenciler

275

Materyal İçerikleri

 • Powerpoint sunum

Gereklilikler

 • 1-Kurs başlanmadan önce 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu gözden geçirilmelidir.
 • 2-Derslerin tümü 1 hafta (7 gün içerisinde ) tamamlanmalıdır.

Bu Kurs Kimlere Göre?

 • *Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,
 • *Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
 • *İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
 • *Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • *Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • *Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
 • *Kişisel Veri Sorumluları,
 • *Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.